REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. PRZEPISY OGÓLNE

Niniejszy Regulamin sklepu internetowego (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, na jakich Sprzedawca oraz Klienci będą zawierać umowy sprzedaży towarów na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, poprzez stronę internetową Sprzedawcy działającą pod adresem www.lamita-organic.com, jak również zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną za pomocą wskazanej powyżej strony internetowej.

II. DEFINICJE NAZW UŻYTYCH W REGULAMINIE

Sprzedawca, Administrator, Administrator danych osobowych – Lamita Organic z siedzibą ul.Jachtowa 13/8, Luboń woj wielkopolskie, Polska.

Sklep – sklep internetowy, który działa pod adresem www.lamita-organic.com i prowadzi na terenie Polski sprzedaż wysyłkową Towarów znajdujących się w jego aktualnej ofercie, którego właścicielem jest Sprzedawca,

Strona internetowa – strona internetowa działająca pod adresem www.lamita-organic.com,

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i dokona jego wysyłki w sposób wybrany przez Klienta,

Klient– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie,

Konsument – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.,

Hasło – ciąg liter, liczb i znaków specjalnych zawierający co najmniej 5 pozycji, ustalany w sposób indywidualny przez Klienta przy okazji Rejestracji i umożliwiający Klientowi dokonywanie zakupów w Sklepie. Hasło ma charakter poufny i może być zmieniane przez Klienta z dowolną częstotliwością, przy czym za wszelkie skutki ujawnienia Hasła odpowiada wyłącznie Klient, za wyjątkiem sytuacji, w których do ujawnienia Hasła Klienta doszło z winy Administratora, w szczególności w wyniku nienależytego zabezpieczenia danych,

Rejestracja –przypisanie osobie, która wyraża wolę zostania Klientem loginu (adres poczty elektronicznej)i Hasła, które będą go identyfikować. Rejestracji można dokonać wybierając na Stronie internetowej opcję „Zarejestruj się” i postępując zgodnie z dalszymi instrukcjami. Poprzez podanie loginu i Hasła Klient uzyskuje techniczną możliwość korzystania z funkcjonalności Sklepu,

Towar lub Towary – towar lub towary, opisane na Stronie internetowej, co do których Sprzedawca zamieścił informację o możliwości ich zakupu.

III. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z FUNKCJONALNOŚCI SKLEPU

1. W celu korzystania z funkcjonalności Sklepu Klient powinien dysponować sprzętem i oprogramowaniem o następujących minimalnych wymaganiach:

a) komputer osobisty oraz karta sieciowa lub modem umożliwiające dostęp do Internetu,

b) system operacyjny Windows, Mac OS lub Linux posiadający środowisko graficzne,·standardową przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome),– obsługującą szyfrowane połączenia SSL, aplikacje Java Script i pliki cookie,

c) łącze z siecią Internet.

Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku nie spełnienia powyższych wymagań nie będzie mógł umożliwić Klientowi złożenia za pośrednictwem Strony internetowej zamówienia ani przeprowadzić procedury zawarcia umowy, ani też zrealizować zawartej umowy.

Aby dokonać prawidłowej rejestracji Klient powinien:

a) w zakładce „Zaloguj się” wprowadzić następujące dane:

– imię, nazwisko, adres e-mail, adres dostawy, telefon

b) zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności.

Akceptacja Regulaminu przez Klienta obejmuje jednoczesne złożenie przez niego oświadczeń o następującej treści:

a) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,

b) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Sprzedawcy na zasadach wynikających z Regulaminu,

c) oświadczam, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą, a nadto przyjmuję do wiadomości, iż w razie nieprawdziwości powyższego oświadczenia będę ponosić odpowiedzialność na zasadach wynikających z przepisów prawa polskiego,

d) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych za pomocą formularza rejestracyjnego, przez Administratora, wyłącznie dla celów prawidłowego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zawartej przez Strony na zasadach wynikających z Regulaminu.

IV. ZOBOWIĄZANIA KLIENTA

Klient zobowiązuje się w szczególności do:

a) przestrzegania praw autorskich oraz praw własności przemysłowej w tym, wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz osób trzecich, a także przestrzegania praw do ochrony wizerunku,

b) powstrzymywania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, oraz sprzecznych z Regulaminem,

c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Strony internetowej i Sklepu.

V. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet. Aktualną ofertę wraz z informacjami na temat dostępnych produktów i usług Sprzedawca zamieszcza na Stronie internetowej.

Informacje podane na Stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do złożenia przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

Zamówienia składane przez Klienta są przyjmowane za pośrednictwem formularza zamówienia, zamieszczonego na Stronie internetowej.

W zamówieniu na Stronie internetowej, uzupełniając odpowiednie pola, Klient dokonuje:

a) wyboru Towarów,

b) wyboru sposobu dostawy Towarów,

c) określenia adresu dostawy Towarów.

5. Na początku składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o ewentualnych ograniczeniach dotyczących sposobu dostarczenia Towarów oraz akceptowanych sposobach płatności.

6. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, Sprzedawca informuje Klienta ponownie o sposobie porozumiewania się z klientem, głównych cechach świadczenia i łącznej cenie Towaru (obejmującej w szczególności podatki i koszty dostawy).

7. Po zakończeniu procesu składania zamówienia, Sprzedawca prześle Klientowi, pocztą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mailowy, informację o zgodności złożonej oferty kupna z ofertą Sklepu w zakresie ceny i liczby zamówionych egzemplarzy, a także poinformuje go o dostępności Towaru.

8. Wraz z e-mailem, o którym mowa w ust. 7 Klient otrzyma także link, którego kliknięcie potwierdzi złożenie zamówienia zgodnie z informacjami zawartymi w wiadomości e-mail.

9. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą dojścia do Sprzedawcy potwierdzenia przez Klienta informacji określonej w ust. 8, z zastrzeżeniem ust. 12.

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowego potwierdzenia zamówienia drogą telefoniczną.

11. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza zamówienia i po potwierdzeniu zamówienia poprzez link, o którym mowa w ust. 6. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy pocztą elektroniczną.

12. Dokonywanie zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Wyjątek stanowią awarie systemu oraz jego ewentualna przebudowa.
Zarówno zamówienia jak i wszystkie oświadczenia woli i wiedzy kierowane przez Sprzedawcę do Klientów są sporządzane w języku polskim.

VI. SPOSÓB DOSTAWY I KOSZTY PRZESYŁKI

Dostawa Towaru odbywa się w sposób wybrany przez Klienta spośród możliwości wskazanych w niniejszym punkcie, określony w zamówieniu.

Wysyłka realizowana jest za pośrednictwem kuriera DHL.

Koszty wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej zostaną doliczone do kosztu zamówionych Towarów i podane Klientowi bezpośrednio przed złożeniem zamówienia.

W wypadku nieotrzymania przesyłki w czasie dłuższym niż siedem dni po terminie jej przewidywanej dostawy, Klient powinien zgłosić ten fakt Sprzedawcy telefonicznie (pod numerem +48 576346637) bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail: kontakt@lamita-organic.com) celem wszczęcia procedury reklamacyjnej u dostawcy przesyłki. Opłata dla za połączenie z tym numerem odpowiada opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług Klienta.

VII. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wysyłka Towaru następuje w ciągu 3 dni roboczych po otrzymaniu płatności za Towar albo – w przypadku wyboru jako formy zapłaty przesyłki za pobraniem zgodnie z pkt X ust. 1 b), – po dojściu do Sprzedawcy potwierdzenia zamówienia zgodnie z pkt V ust. 9.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

Sprzedawca – działając na zlecenie Klienta – dokonuje wysyłki zamówionych Towarów w sposób wskazany przez Klienta: za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Na życzenie Klienta Sprzedawca udostępni Klientowi dane o dacie wysyłki i numerze przesyłki.

Sprzedawca nie świadczy usług pocztowych.

VIII. FORMY PŁATNOŚCI

Sklep przyjmuje płatności realizowane:

a) za pośrednictwem wyspecjalizowanego podmiotu świadczącego usługi przelewów elektronicznych. Podstawą wydania lub wysłania Towaru jest tylko i wyłącznie potwierdzenie dokonania płatności przez firmę zajmującą się obsługą płatności,

b) za pobraniem przy dostawie Towaru – płatność do rąk dostawcy w momencie dostawy Towaru,

c) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Klienta złożonego zamówienia, z podaniem w tytule przelewu numeru zamówienia,

d) za pośrednictwem karty kredytowej
e)sposobem platnosci PayPo, bez zadnych dodatkowych kosztów można zamówić i zapłacić za zamówione towary po upływie 30 dni lub w 4 ratach.

Realizacja zamówienia w przypadkach określonych w ust. 1 a), c) oraz d) rozpoczyna się po otrzymaniu od operatora płatności potwierdzenia poprawnego wykonania operacji.

IX. REKLAMACJE

Wszystkie Towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i wolne od wad.

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku- (Dz. U z 2014 roku, poz. 827) oraz kodeksu cywilnego wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Regulaminu.

Celem realizacji reklamacji wadliwy Towar należy zgłosic pod adresem mailowym sklep@lamita-organic.com w celu ustalenia dalszej procedury reklamacji, w tytule wiadomości e-mail wpisując ‘Reklamacja’.

Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia.

Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

W przypadku uznania reklamacji, towar reklamowany zostanie nieodpłatnie naprawiony albo wymieniony na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

Klient nie może odstąpić od umowy, gdy wada towaru jest nie istotna.

Konsument ma prawo do realizacji reklamacji w ciągu roku od daty wydania Towaru.

Klient będący Konsumentem ma możliwosć skorzystania z pozasądowych sposobów rozparywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności może on:
– zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
– zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
– uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powitowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami intrnetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
– http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
– http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
– http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument może zrezygnować z Towaru kupionego w Sklepie i złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik– zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego konsument może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu..

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Konsumentowi nie przysługuje prawo zwrotu w przypadkach określonych bliżej w art. 38 ustawy, o której mowa w ust. 1, w tym w szczególności w przypadku Towarów wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone zgodnie z formularzem odstąpienia od umowy. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy .

Z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 poniżej, Sprzedawca najpóźniej w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi kwotę równą wszystkim dokonanym przez Klienta płatnościom, w tym koszty dostarczenia Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie przez niego upoważnionej do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Sprzedawca przyjmuje zwroty przesłane pod adres ustalony wcześniej w wiadomości e-mail.

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (tj. koszty jego opakowania, zabezpieczenia, nadania).

XI. DANE OSOBOWE

W momencie Rejestracji Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Administratora oraz na ich przetwarzanie przez Administratora dla celów realizacji umowy i celów marketingowych.

Administratorem danych osobowych jest marka Lamita Organic.

Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie ze Sklepu przez Klienta od uprzedniego potwierdzenia przez niego danych osobowych, powierzonych w celu przetwarzania przy okazji rejestracji w Sklepie stosownymi dokumentami lub ich uwierzytelnionymi kopiami.

Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2014roku poz. 1182, z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. Z 2013 roku, poz. 1224)

Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora przy okazji lub w celu zawarcia, wykonywania, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.

Klient ma prawo do wglądu, modyfikacji i żądania usunięcia zgromadzonych danych osobowych przechowywanych i przetwarzanych przez Administratora.

Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma prawo polskie, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

Zmiany Regulaminu wprowadzane będą w sposób zgodny z obowiązującym prawem i z poszanowaniem praw konsumenckich. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na Stronie internetowej oraz indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Sprzedawca zapewnia, że w każdym momencie na Stronie internetowej znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin.

W wypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
Załącznik nr 1 do Regulaminu

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną), na adres e-mail: kontakt@lamita-organic.com.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.