1. VOORAFGAANDE BEPALINGEN
 2. Dit document definieert de verkoopvoorwaarden en levering van diensten als onderdeel van de online winkel die wordt beheerd op  https://lamita-organic.com/  door Magdalena Kobeluch, die een bedrijf runt onder de naam Lamita Magdalena Kobeluch, ul. Jachtowa 13/8, 62–030 Luboń, NIP 7481492456 volgens de voorwaarden van dit Reglement.
 3. Het Reglement is continu beschikbaar op de website van de Winkel op een manier die de verwerving, reproductie en opname van de inhoud ervan door afdrukken of opslaan op een drager op elk moment mogelijk maakt, en wordt na het sluiten van het contract aan de Klant ter beschikking gesteld op een manier die toegang tot het in de toekomst mogelijk maakt.
 4. Diensten en verkopen binnen de Online Store zijn gericht op consumenten.
 5. Alle termijnen worden berekend conform art. 111 van het Burgerlijk Wetboek, d.w.z. de in dagen gemarkeerde periode eindigt met het einde van de laatste dag, en als het begin van de in dagen gemarkeerde periode een bepaalde gebeurtenis is, wordt hiermee geen rekening gehouden bij de berekening van de datum van de dag op waarop de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.
 6. Voor de interpretatie van het Reglement betekenen de volgende bepalingen:
 7. Werkdag – elke dag van de week van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen;
 8. Bestelformulier – een interactief formulier beschikbaar in de Online Winkel waarmee de Klant een Bestelling kan plaatsen;
 9. Klant – een natuurlijke persoon met volledige rechtsbevoegdheid, een natuurlijke persoon die een zakelijke activiteit uitoefent, een rechtspersoon of een organisatorische eenheid die geen rechtspersoon is, waarvan de specifieke bepalingen rechtsbevoegdheid verlenen, die een verkoopovereenkomst sluit;
 10. Burgerlijk Wetboek – Wet van 24 april 1964 – Burgerlijk Wetboek (d.w.z. Staatsblad van 2020, item 1740, zoals gewijzigd);
 11. Account – een apart onderdeel van de Online Store, individueel toegewezen aan de Klant;
 12. Consument – een natuurlijke persoon die gebruik maakt van diensten die elektronisch via de Winkel worden aangeboden of een verkoopovereenkomst sluit voor zover deze niet rechtstreeks verband houdt met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit, d.w.z. een consument in de zin van art. 22  Een natuurlijke persoon die een overeenkomst sluit die rechtstreeks verband houdt met zijn bedrijfsactiviteit, wordt ook als consument beschouwd, indien uit de inhoud van deze overeenkomst blijkt dat deze voor hem niet van professionele aard is, met name voortvloeiend uit het onderwerp van zijn bedrijfsactiviteit, bekendgemaakt in CEIDG;
 13. Product – goederen gepresenteerd in de Online Store, zijnde een roerend goed, bestemd voor verkoop;
 14. Ondernemer – een klant die ondernemer is in de zin van art. 43[1] van het Burgerlijk Wetboek;
 15. Voorschriften – dit document;
 16. Registratie – een eenmalige activiteit bestaande uit het aanmaken van een Account door de Klant, gemaakt met behulp van het registratieformulier dat door de Verkoper op de website van de Online Store wordt verstrekt;
 • AVG – Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/ EG.
 1. Online winkel – een online winkel gerund door de verkoper, beschikbaar op https://lamita-organic.com/
 2. Verkoper – Magdalena Kobeluch runt een bedrijf onder de naam Lamita Magdalena Kobeluch, ul. Jachtowa 13/8, 62–030 Luboń, NIP 7481492456
 3. Verkoopovereenkomst – gesloten naar aanleiding van de Bestelling tussen de Klant en de Verkoper, een verkoopovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek;
 4. Elektronische diensten – diensten die door de verkoper elektronisch worden geleverd in de zin van de wet van 18 juli 2002 betreffende de levering van elektronische diensten (Staatsblad nr. 144, item 1204, zoals gewijzigd);
 5. Consumentenrechtenwet – de wet van 30 mei 2014 betreffende consumentenrechten (Staatsblad van 2020, item 287, zoals gewijzigd),
 6. Wet op de levering van elektronische diensten – de wet van 18 juli 2002 op de levering van elektronische diensten (Staatsblad nr. 144, item 1204, zoals gewijzigd);
 7. Gebruiker – elke individuele internetgebruiker die gebruikmaakt van de elektronische diensten die in de online winkel worden aangeboden;
 8. Bestelling – ingediend via het elektronische bestelformulier, de verklaring van de klant die een aanbod vormt om een ​​verkoopovereenkomst te sluiten voor het product dat wordt gepresenteerd in de online winkel,
 9. winkelmandje – een dienst die beschikbaar is voor elke Klant die de Online Winkel gebruikt, bestaande uit het plaatsen van een Bestelling voor een of meer Producten, het invoeren van kortingscodes om de Prijs te verlagen volgens de voorwaarden uiteengezet in afzonderlijke overeenkomsten/reglementen, het tonen van een overzicht van de Prijzen van individuele Producten en alle Producten samen (inclusief eventuele verzendkosten), met vermelding van de verwachte leveringsdatum van de Producten,
 10. Overeenkomst op afstand – een overeenkomst die met de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor het sluiten van overeenkomsten op afstand in de Winkel, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van partijen, met uitsluitend gebruik van één of meer technieken voor communicatie op afstand, tot en met de tijdstip van totstandkoming van het contract,
 11. Aankoopbewijs – een factuur, rekening of kwitantie uitgegeven in overeenstemming met de wet op de belasting over de toegevoegde waarde van 11 maart 2004, zoals gewijzigd, en andere toepasselijke wetten.
 12. De Verkoper heeft het recht om incidenteel wedstrijden en promoties te organiseren, waarvan de voorwaarden telkens op de website van de Winkel worden vermeld of in een afzonderlijk reglement worden gespecificeerd.
 13. Acties in de Online Store kunnen niet worden gecombineerd, tenzij anders bepaald in het Reglement van een bepaalde actie.
 14. Als onderdeel van de Store worden contracten in het Pools gesloten.
 15. REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN DE ONLINE WINKEL
 16. Om gebruik te kunnen maken van de Online Store is het noodzakelijk dat het ICT-systeem van de Gebruiker aan de volgende eisen voldoet:
 1. computer of mobiel apparaat met internettoegang
 2. toegang tot e-mail,
 3. Standaard webbrowser
 4. Cookies en Javascript inschakelen in de webbrowser,
 5. programma voor het lezen en schrijven van pdf-bestanden.
 6. Het gebruik van Elektronische Diensten kan voor iedere internetgebruiker een bedreiging inhouden, bestaande uit de mogelijkheid om malware in het ICT-systeem van de Gebruiker te introduceren en zijn gegevens door onbevoegden te verkrijgen en te wijzigen. De Gebruiker wordt aangeraden om passende technische maatregelen te nemen om het optreden ervan tot een minimum te beperken.
 7. De Verkoper informeert dat de Winkel cookies gebruikt. De regels voor het gebruik ervan worden geregeld door het Cookiebeleid dat beschikbaar is op de website van de Winkel.
 8. Het is verboden om bij wet verboden inhoud aan te bieden en over te dragen, inclusief inhoud die geweld aanmoedigt, lasterlijk is of inbreuk maakt op persoonlijke rechten en andere rechten van derden.
 9. Personen die gebruik maken van de Diensten en de Verkoopovereenkomst sluiten namens een andere persoon dienen hiervoor de juiste autorisatie te hebben. Door aanvaarding van het Reglement verklaart de in de vorige zin bedoelde persoon dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Diensten en/of de Verkoopovereenkomst te sluiten van degene namens wie de overeenkomst wordt gesloten.
 10. De Verkoper maakt het gebruik van gratis diensten mogelijk via de Online Winkel, die 24 uur per dag, 7 dagen per week door de Verkoper worden aangeboden.
 11. De Gebruiker is verplicht de Winkel te gebruiken op een manier die in overeenstemming is met de wet, de bepalingen van het Reglement en de algemeen aanvaarde regels op internet.
 1. ELEKTRONISCHE DIENSTEN
 2. De Verkoper stelt Gebruikers in staat om de volgende gratis Elektronische Diensten te gebruiken: Account, Bestelformulier, Nieuwsbrief.
 3. Om gebruik te kunnen maken van de accountbeheerservice, is het noodzakelijk om u vooraf te registreren in de online winkel, wat wordt gedaan door het registratieformulier dat beschikbaar is op de website van de winkel in te vullen en naar de verkoper te sturen.
 4. De Accountonderhoudsovereenkomst komt tot stand na ontvangst door de Gebruiker van de Inschrijvingsbevestiging voor onbepaalde tijd. De Gebruiker kan het contract op elk moment beëindigen door een passende verklaring naar de Verkoper te sturen of door de knop “Account verwijderen” te gebruiken.
 5. De Verkoper stelt een Bestelformulier ter beschikking waarmee de Producten die in de Winkel worden gepresenteerd, kunnen worden gekocht. De dienst van het verstrekken van het Bestelformulier wordt voor een bepaalde periode verleend en eindigt wanneer het Bestelformulier naar de Verkoper wordt verzonden.
 6. Elke Gebruiker heeft de mogelijkheid om zich te abonneren op de Nieuwsbrief om commerciële en promotionele informatie van de Verkoper te ontvangen op het door hem opgegeven e-mailadres. De nieuwsbriefservice wordt voor onbepaalde tijd aangeboden. Elke gebruiker kan zijn toestemming voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk moment intrekken door een verzoek aan de verkoper te sturen om hem van de lijst met abonnees te verwijderen of door zichzelf uit te schrijven via de link in de inhoud van de nieuwsbrief.
 7. In het geval van een schending van de bepalingen van dit Reglement, kan de Verkoper het contract voor de levering van Elektronische Diensten onmiddellijk beëindigen na een ondoeltreffend verzoek om de inbreuk te beëindigen met een passende termijn.
 8. Eventuele klachten met betrekking tot elektronisch geleverde diensten en met betrekking tot het functioneren van de online winkel  https://lamita-organic.com/  kunnen door de klant worden ingediend op het e-mailadres  sklep@lamita-organic.com  of  kontakt@lamita-organic .com . Een op deze wijze ingediende klacht wordt door Verkoper in behandeling genomen binnen 14 dagen vanaf de datum van ontvangst door Verkoper.
 1. VERKOOP VAN PRODUCTEN
 2. Alle producten die beschikbaar zijn in de online winkel zijn gloednieuw, vrij van fysieke en juridische gebreken en zijn legaal op de Poolse markt geïntroduceerd, tenzij de verkoper ze als defect heeft gemarkeerd.
 3. Elk product dat beschikbaar is in de winkel heeft een beschrijving. De Productbeschrijving geeft telkens de basiskenmerken van het Product weer, met name het type en de prijs.
 4. Producten die in de winkel verkrijgbaar zijn, moeten worden gebruikt op een manier die overeenkomt met de informatie in de productbeschrijving of in de informatie die op het product is geplaatst of aan het product is gehecht.
 5. De prijzen van de Producten gepresenteerd in de Winkel zijn brutoprijzen en omvatten alle componenten, inclusief BTW. De prijs van het Product is exclusief de leveringskosten, tenzij duidelijk vermeld in de beschrijving.
 6. Informatie over de in de Online Store gepresenteerde Producten vormt geen aanbod en geen uitnodiging tot het sluiten van een Overeenkomst in de zin van art. 71 van het Burgerlijk Wetboek.
 7. De foto’s en beschrijvingen van de Producten in de Winkel zijn alleen ter illustratie. Foto’s en beschrijvingen van de Producten demonstreren de eigenschappen, het uiterlijk en de prestatieparameters van het Product. Het uiterlijk van het product op de foto’s die in de winkel worden gepresenteerd, kan enigszins verschillen van het uiterlijk van het product dat het onderwerp is van de verkoopovereenkomst. Verschillen in het uiterlijk van de Producten kunnen het gevolg zijn van technische redenen die verband houden met het apparaat waarmee de Klant de Winkel gebruikt.
 8. Om een ​​verkoopovereenkomst via de online winkel te sluiten, gaat u naar de website  https://lamita-organic.com/  en selecteert u de producten, waarbij u verdere technische stappen onderneemt op basis van de berichten die aan de klant worden getoond en de informatie die beschikbaar is op de website.
 9. Bij het plaatsen van een bestelling – totdat de knop “Bestellen” is ingedrukt – heeft de klant de mogelijkheid om de ingevoerde gegevens en de selectie van de goederen te wijzigen. Volg hiervoor de berichten die aan de Klant worden getoond en de informatie die beschikbaar is op de website. Om een ​​Bestelling te kunnen plaatsen, dient het Bestelformulier correct te zijn ingevuld.
 10. In het bestelformulier moet de koper echte persoonlijke gegevens verstrekken. De koper is verantwoordelijk voor het verstrekken van valse persoonsgegevens. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de bestelling op te schorten in een situatie waarin de Koper onjuiste gegevens heeft verstrekt of wanneer de gegevens bij de Verkoper redelijke twijfels doen rijzen over de juistheid ervan. In dit geval wordt de koper telefonisch of per e-mail op de hoogte gebracht van de twijfels van de verkoper. In een dergelijke situatie heeft de Koper het recht om alle omstandigheden uit te leggen die verband houden met de verificatie van de juistheid van de verstrekte gegevens. Bij gebrek aan gegevens die de Verkoper in staat stellen contact op te nemen met de Koper, zal de Verkoper uitleg geven nadat de Koper contact heeft opgenomen.
 11. De koper verklaart dat alle door hem in het bestelformulier verstrekte gegevens waar zijn, terwijl de verkoper niet verplicht is om hun waarheidsgetrouwheid en juistheid te verifiëren, hoewel hij een dergelijk recht heeft in overeenstemming met sectie 7 hierboven.
 12. Registratie op de website is niet nodig om een ​​bestelling te plaatsen in de Online Store.
 13. Nadat de klant die de online winkel gebruikt alle benodigde gegevens heeft verstrekt, wordt een samenvatting van de geplaatste bestelling weergegeven. Het overzicht van de geplaatste Bestelling zal informatie bevatten over:
 1. a) het onderwerp van de bestelling,
 2. b) de eenheidsprijs en de totale prijs van de bestelde producten of diensten, inclusief leveringskosten en eventuele bijkomende kosten,
 3. c) geselecteerde betaalmethode,
 4. d) geselecteerde bezorgmethode,
 5. Om een ​​Bestelling te verzenden, is het noodzakelijk om de inhoud van het Reglement te accepteren, persoonlijke gegevens te verstrekken die als verplicht zijn gemarkeerd en op de knop “Bestellen” te drukken.
 6. Het plaatsen van een Bestelling vormt het aanbod van de Klant om een ​​verkoopcontract af te sluiten voor de door hem geselecteerde Producten. De Klant ontvangt automatisch een ontvangstbevestiging van de Bestelling in het ICT-systeem van de Verkoper.
 7. De Verkoper stuurt naar het e-mailadres van de Klant een bevestiging van aanvaarding van de Bestelling, wat een verklaring is van aanvaarding van het aanbod van de Klant, en op dat moment wordt het contract voor de verkoop van Producten gesloten.
 8. Het verkoopcontract wordt gesloten in het Pools, met de inhoud in overeenstemming met de voorschriften.
 9. BETALINGEN
 10. De betaling voor het product in de online winkel vindt plaats met:
 11. via elektronische overschrijving of betaalkaart via “DotPay” – de lijst met beschikbare banken is zichtbaar bij het plaatsen van de bestelling
 12. PayPo uitgestelde betalingen – de klant die kiest voor uitgestelde betalingen, heeft de mogelijkheid om het product 30 dagen na de datum van bestelling te betalen of de betaling in 4 termijnen te doen. Er zijn bedraglimieten – als de klant PayPo voor het eerst gebruikt, kan hij een bestelling plaatsen tot PLN 800, elke volgende bestelling verhoogt de bedragdrempel.
 13. contant bij aflevering
 14. door traditionele overschrijving – bij het doen van een overschrijving moet de klant het bestelnummer gebruiken als betalingstitel, de overschrijving  moet worden gedaan na voorafgaand contact met de verkoper  met behulp van de volgende gegevens:

Lamita

Magdalena Kobeluch

Jachtowa 13/8

62-300 Lubon

bankrekeningnummer voor binnenlandse overschrijvingen:

mBank 78 1140 2004 0000 3902 7852 8877

voor buitenlandse betalingen

IBAN: PL78 1140 2004 0000 3902 7852 8877 BIC: BREXPLPWMBK

 1. Als een traditionele bankoverschrijving wordt gekozen als betalingsmethode, moet de overschrijving van het verschuldigde bedrag voor een bepaalde bestelling binnen vijf werkdagen na de datum van het plaatsen van de bestelling worden uitgevoerd. Indien de betaling niet binnen de bovenstaande termijn is voldaan, wordt de Bestelling geannuleerd en niet verwerkt. De datum van betaling is de datum van bijschrijving van het geld op de bankrekening van de Verkoper.
 2. PRODUCT PRIJS
 3. Alle prijzen in de Winkel zijn weergegeven in Poolse zloty’s en zijn inclusief belastingen, inclusief belasting op goederen en diensten (brutoprijs).
 4. In het geval van een bestelling die buiten het douanegebied van de Europese Unie wordt geplaatst, kan de koper andere, extra kosten maken die verband houden met de zogenaamde douaneschuld, d.w.z. de verplichting om invoerrechten te betalen door de consument, die tevens de importeur van de goederen zal zijn.
 5. Informatie over de prijs van het product, kenmerken en essentiële eigenschappen van het product is beschikbaar in de winkel en wordt naast het gepresenteerde product geplaatst.
 6. De bindende en definitieve prijs is de prijs die in het winkelmandje in het besteloverzicht wordt vermeld op het moment dat de klant de bestelling via de winkel plaatst.
 7. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen van de Producten die in de Winkel worden gepresenteerd te wijzigen, terug te trekken en nieuwe Producten te introduceren. Bovenstaand recht heeft geen invloed op de Bestelling(en) die is/zijn geplaatst vóór de datum van inwerkingtreding van een van de hierboven genoemde wijzigingen.
 8. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen van de Producten doorlopend te wijzigen en promoties, kortingen en verkopen uit te voeren en te annuleren. Het in de vorige zin bedoelde recht heeft geen invloed op Bestellingen die zijn geplaatst voordat de prijs, voorwaarden van acties, kortingen of verkopen zijn gewijzigd. De tijd van promotiecampagnes is beperkt. Kortingen en acties tellen niet op. Promoties, kortingen en verkopen zijn geldig in de periode en onder de voorwaarden die telkens worden aangegeven in de beschrijving van een bepaald Product in de Winkel. Actie, korting of uitverkoop duurt tot 23:59 uur op de laatste dag van hun geldigheid. Actie-, kortings- of uitverkoopprijzen zijn inbegrepen en zijn alleen van toepassing op Producten die via de Winkel zijn besteld.
 9. De Klant kan door de Producten bladeren op categorie of door gebruik te maken van de zoekmachine.
 10. Voltooiing van de Bestelling is mogelijk op voorwaarde dat het Product beschikbaar is in de Winkel.
 11. LEVERING
 12. De levering van de Goederen vindt plaats op het adres dat door de Klant is opgegeven bij het plaatsen van de Bestelling.
 13. De verwerkingstijd van de bestelling is maximaal 14 werkdagen, ongeacht het aantal gekochte producten. In het geval van producten die op individuele bestelling en volgens de specificaties van de klant worden gemaakt, kan de levertijd worden verlengd, waarover de klant wordt geïnformeerd. De uitvoering van de Bestelling begint na:

– bankoverschrijving – nadat de betaling is bijgeschreven door de Verkoper,

– betaling via elektronische overschrijving of betaalkaart – na bevestiging ontvangen door de verkoper van de betalingsoperator.

 1. De verkoper stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de datum van voltooiing en verzending van de bestelling zo snel mogelijk is. Goederen die beschikbaar zijn op de website worden de volgende werkdag verzonden.
 2. Na bovenstaande tijdens de uitvoering van de bestelling worden de goederen vrijgegeven aan de vervoerder. De deadline voor het verzenden van de bestelling door ons is maximaal 2 werkdagen gerekend vanaf het moment van het voltooien en verzenden van de bestelling door de verkoper (einde van de verwerkingstijd van de bestelling).
 3. De levering van de bestelde Goederen vindt plaats met behulp van een koeriersbedrijf, DHL en DHL POP-afhaalpunten.
 4. De bezorgkosten worden nauwkeurig gespecificeerd bij het plaatsen van een bestelling en zijn zichtbaar onder de lijst met geselecteerde producten. De totale betaling van de klant is de som van de prijs van alle bestelde producten en de leveringskosten.
 5. De verkoper voert bestellingen uit op het grondgebied van de Republiek Polen, de Europese Unie en buiten de Europese Unie. In het geval van een bestelling die buiten het douanegebied van de Europese Unie wordt geplaatst, kan de koper andere, extra kosten maken die verband houden met de zogenaamde douaneschuld, d.w.z. de verplichting om invoerrechten te betalen door de consument, die tevens de importeur van de goederen zal zijn.
 6. De duur van de levering na ontvangst van de zending door de vervoerder is afhankelijk van het type leveringsmethode dat door de klant is gekozen en wordt bepaald door de voorschriften van de individuele vervoerders.

9. Consolidatie, beveiliging, openbaarmaking en bevestiging aan de Klant van de relevante bepalingen van de Overeenkomst voor de verkoop van Goederen vindt plaats door de bevestiging naar de Klant te sturen naar het opgegeven e-mailadres en door een afdruk van de bevestiging of specificatie bij te voegen van de Bestelling of een ontvangstbewijs of btw-factuur bij de zending die de Goederen bevat.

 1. GARANTIECLAIM OP GOEDEREN
 2. De Verkoper verbindt zich ertoe Producten vrij van fysieke en juridische gebreken te leveren, tenzij uit de Productbeschrijving blijkt dat het Product niet van volledige waarde is.
 3. Alvorens het pakket met het gekochte Product op te halen, dient de Klant te controleren of het pakket tijdens het transport niet is beschadigd. In geval van schade heeft de Klant het recht om de zending niet in ontvangst te nemen en vervolgens contact op te nemen met de Verkoper om de verdere handelwijze te bepalen.
 4. In het geval van defecten aan het Product is de Verkoper aansprakelijk jegens de Klant die een Consument is onder de garantie voor defecten volgens de voorwaarden uiteengezet in art. 556 – 576 van het Burgerlijk Wetboek.
 5. Om de productklacht in behandeling te nemen, stuurt de klant het geklaagde product naar de verkoper, indien mogelijk met het aankoopbewijs eraan gehecht. Het wordt aanbevolen om het type defect, de datum van optreden en het verzoek van de klant hieromtrent nauwkeurig te beschrijven. Voordat het pakket wordt verzonden, vraagt ​​de verkoper om e-mailinformatie naar het e-mailadres sklep@lamita-organic.com of kontakt@lamita-organic.com
 6. De Verkoper verbindt zich ertoe om elke klacht met betrekking tot het Product binnen 14 dagen te behandelen.
 7. In geval van een positieve beoordeling van de Klacht, d.w.z. als wordt vastgesteld dat het Product een fysiek of juridisch defect heeft, zal de Verkoper, in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake garantie en rekening houdend met de verzoeken van de Consument, het defecte Product vervangen door een defectvrij Product of de defecten verhelpen.
 8. Als de Consument een prijsverlagingsverklaring indient, zal de Verkoper het Product terugsturen naar de Consument en een deel van de prijs terugbetalen. Het terug te sturen deel van de prijs van het Product wordt bepaald in een zodanige verhouding tot de prijs van het Product die voortvloeit uit de Verkoopovereenkomst, waarbij de waarde van het Product met een gebrek gelijk blijft aan de waarde van het Product zonder gebrek.
 9. In geval van herroeping van de Verkoopovereenkomst door de Consument, zal de Verkoper de prijs van het Product terugbetalen.
 10. In het geval dat vervanging van het Product of verwijdering van het defect van het Product onmogelijk is of buitensporige kosten zou vergen, kan de Verkoper weigeren om aan het verzoek van de Consument te voldoen. In dit geval zal de Verkoper de prijs van het Product terugbetalen.
 11. De consument is verplicht om de verkoper volledige en nauwkeurige gegevens te verstrekken die de verkoper nodig heeft om het product zonder gebreken te verzenden of de prijs van het product te retourneren (juist adres waarnaar het product moet worden verzonden of correcte gegevens van de bankrekening waarnaar de overschrijving moet worden verzonden). gemaakt moet worden). De Verkoper is niet aansprakelijk indien, doordat de Consument onjuiste adres- of persoonsgegevens of een onjuist bankrekeningnummer heeft verstrekt, (i) het niet mogelijk is om een ​​Product zonder gebreken te verzenden of de prijs terug te betalen, (ii) er een vertraging in dit opzicht (iii), zal de terugbetaling worden gedaan op een bankrekening die niet van de Consument is of (iv) het Product vrij van gebreken zal worden verzonden naar een adres dat niet van de Consument is.
 12. De Verkoper is niet verantwoordelijk voor gebreken aan het Product, indien de Consument van dit gebrek op de hoogte was op het moment van het sluiten van de Verkoopovereenkomst.
 13. Geen van de bepalingen van de voorschriften beperkt de rechten van de consument onder de toepasselijke wetgeving in Polen. In het geval van het bestaan ​​van een bepaling van deze aard, zijn de bepalingen van de wet die van kracht is in Polen, in het bijzonder het burgerlijk wetboek, van toepassing.
 14. De consument kan de rechten onder de garantie uitoefenen voor fysieke gebreken van het Product, ongeacht de rechten die voortvloeien uit de fabrieksgarantie. Indien het Product wordt gedekt door een garantie, zal informatie hierover altijd worden opgenomen in de Productbeschrijving in de Winkel. Gedetailleerde voorwaarden voor het uitoefenen van de rechten onder de garantie waarnaar in deze paragraaf wordt verwezen, zijn opgenomen in de garantiekaart die bij het product is gevoegd dat door de betreffende garantie wordt gedekt.
 15. Klachten dienen te worden gericht aan de Verkoper:
 16. per post naar het volgende adres:

Lamita Magdalena Kobeluch

Ul. Krzycka 92BCD lok. 12 

53-020 Wrocław

 1. per e-mail naar het volgende adres:

shop@lamita-organic.com of contact@lamita-organic.com

Een voorbeeld van een garantieclaimformulier kan worden gedownload van de website van de verkoper.

 1. HERROEPING VAN DE CONSUMENT VAN DE OVEREENKOMST
 2. De klant heeft het recht een overeenkomst op afstand of buiten verkoopruimten binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.
 3. De termijn om het contract te herroepen verstrijkt na 14 dagen vanaf de dag waarop de klant het artikel in bezit heeft gekregen of waarop een door de klant aangewezen derde partij, anders dan de vervoerder, het artikel in bezit heeft gekregen.
 4. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de Klant hiervan op de hoogte te worden gesteld

Shop over zijn beslissing om zich terug te trekken uit dit contract door een ondubbelzinnige verklaring, bijvoorbeeld een brief per e-mail naar het adres:  sklep@lamita-organic.com   of  kontakt@lamita-organic.com  of per gewone post naar het adres: Lamita Magdalena Kobeluch, Lwowiany 32, 48-100 Głubczyce, om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat de informatie over de uitoefening van het recht van de klant om de overeenkomst te herroepen wordt verzonden voordat de herroepingstermijn afloopt.

 1. In het geval van het retourneren van goederen van een bestelling waaraan een gratis actie-aanbieding was toegevoegd, is de klant verplicht om ook het gratis artikel te retourneren. In geval van weigering om het gratis geschenk terug te sturen, zal de winkel de prijs van de geretourneerde artikelen terugbetalen aan de klant, verminderd met de waarde van het gratis geschenk – in overeenstemming met de prijs van het gratis geschenk.
 1. Gevolgen van terugtrekking uit het contract
 2. a) In het geval van herroeping van dit contract, betalen we de klant alle betalingen die we van hem hebben ontvangen, inclusief de kosten voor levering van het artikel, onmiddellijk terug, en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de datum waarop de winkel op de hoogte is gesteld over de beslissing van de klant om gebruik te maken van het recht om de overeenkomst te herroepen. Terugbetaling zal geschieden op dezelfde wijze als de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument uitdrukkelijk heeft ingestemd met een andere wijze van terugzending, waaraan voor hem geen kosten zijn verbonden. De winkel kan de teruggave van de betaling inhouden tot ontvangst van het artikel of tot het bewijs van teruggave is geleverd, afhankelijk van welke gebeurtenis zich het eerst voordoet.
 3. b) De consument is verplicht om de goederen op eigen kosten aan de verkoper te retourneren – onmiddellijk, maar niet later dan 14 dagen vanaf de datum waarop hij de verkoopovereenkomst heeft herroepen. Om de deadline te halen, volstaat het om de Goederen terug te sturen naar het adres van de Verkoper voordat de deadline verstrijkt.
 4. c)  Het recht om de verkoopovereenkomst te herroepen komt onder meer niet toe aan de klant die een consument is met betrekking tot overeenkomsten waarin de goederen niet-geprefabriceerde artikelen zijn, vervaardigd volgens de specificaties van de consument of dienen om zijn individuele behoeften te bevredigen. behoeften (artikel 38 van de wet op de consumentenrechten)
 5. d) Als de consument die gebruik maakt van het herroepingsrecht een andere wijze van levering van de goederen heeft gekozen dan de goedkoopste gebruikelijke leveringsmethode die door de verkoper wordt aangeboden. De Verkoper is niet verplicht om de Consument door hem gemaakte extra kosten te vergoeden.
 6. e) als de Verkoopovereenkomst betrekking had op meer dan 1 Product, en de Consument heeft de Verkoopovereenkomst slechts gedeeltelijk herroepen (met betrekking tot sommige Producten die onder de Verkoopovereenkomst vallen), heeft de Verkoper het recht om de leveringskosten terug te betalen naar rato van de waarop de consument de verkoopovereenkomst heeft herroepen. In dit geval betaalt de Verkoper aan de Consument dat deel van de leveringskosten terug dat overeenkomt met het aantal geretourneerde Producten in verhouding tot het totale aantal Producten dat onder een bepaalde Verkoopovereenkomst valt.
 7. f) In geval van herroeping draagt ​​de Klant die een Consument is alleen de directe kosten van het terugzenden van de Goederen, d.w.z. de kosten van het verzenden van de Goederen naar de Verkoper.
 8. g) De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de Goederen als gevolg van het gebruik ervan op een manier die verder gaat dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de Goederen vast te stellen.
 9. h) Het adres van de verkoper:

Lamita Magdalena Kobeluch

Ul. Krzycka 92BCD lok. 12 

53-020 Wrocław

Op de website van de verkoper is een voorbeeld van een modelformulier voor herroeping te downloaden.

 1. BUITENGERECHTELIJKE WIJZE VOOR HET BEHANDELEN VAN KLACHTEN EN HET ZOEKEN VAN CLAIMS EN REGELS VOOR TOEGANG TOT DEZE PROCEDURES
 2. De consument heeft de mogelijkheid om buitengerechtelijke methoden te gebruiken om klachten af ​​te handelen en claims in te dienen. De Consument heeft onder meer de keuze uit:
 3. zich wenden tot een permanente minnelijke consumentenrechtbank met een verzoek tot beslechting van een geschil dat voortvloeit uit de gesloten overeenkomst,
 4. de provinciale inspecteur van de Handelsinspectie te verzoeken een bemiddelingsprocedure in gang te zetten met betrekking tot de minnelijke schikking van het geschil tussen de Consument en de Verkoper,
 5. gebruik maken van de hulp van de poviat (gemeentelijke) consumentenombudsman of maatschappelijke organisatie met als wettelijke taak consumentenbescherming.
 6. Meer gedetailleerde informatie over buitengerechtelijke methoden voor het afhandelen van klachten en het indienen van vorderingen is te vinden op de website  http://www.polubowne.uokik.gov.pl .
 7. De consument kan ook gebruik maken van het ODR-platform, dat beschikbaar is op http://ec.europa.eu/consumers/odr. Het platform wordt gebruikt om geschillen op te lossen tussen consumenten en ondernemers die een buitengerechtelijke beslechting zoeken van een geschil over contractuele verplichtingen die voortvloeien uit een online verkoopcontract of servicecontract.
 8. PERSOONLIJKE GEGEVENS
 9. De in de Winkel geregistreerde persoonsgegevens van de Klant worden door de Verkoper verwerkt als beheerder van persoonsgegevens overeenkomstig art. 13 en 14 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/ 46/EG (hierna “AVG”) voor doeleinden die verband houden met transacties in de winkel en voor doeleinden die voortvloeien uit legitieme belangen die door de verkoper worden nagestreefd, evenals op basis van toestemming van de klant – voor doeleinden die consistent zijn met de inhoud van de verleende toestemming, ook voor commerciële en marketingdoeleinden.
 10. De beheerder van persoonlijke gegevens (in de zin van artikel 4, punt 7 van de AVG) van klanten, inclusief gebruikers die de functionaliteit van de winkel gebruiken, is de verkoper, d.w.z. Magdalena Kobeluch die een bedrijf runt onder de naam Lamita Magdalena Kobeluch, ul. Jachtowa 13/8, 62–030 Luboń, NIP 7481492456.
 11. Persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor de uitvoering van bestellingen en onder voorbehoud van toestemming van de klant – om te informeren over nieuwe producten, diensten en promoties aangeboden door de winkel  https://lamita-organic.com/  zal niet beschikbaar worden gesteld aan andere entiteiten.
 12. De verstrekte gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 sec. 1 verlicht. AVG voor de doeleinden vermeld in punt 1 hierboven.
 13. Het verstrekken van persoonlijke gegevens door de Klant in de Winkel is vrijwillig, maar noodzakelijk om transacties in de Winkel uit te voeren. Het niet verstrekken van persoonsgegevens maakt het onmogelijk om een ​​account aan te maken in de Store en transacties te doen binnen de Store. Dit is niet van toepassing op gegevensverwerking voor commerciële en marketingdoeleinden, die alleen wordt uitgevoerd in het geval van vrijwillige toestemming, ongeacht transacties binnen de Store.
 14. De Klant heeft het recht om de Verkoper toegang te vragen tot de hem betreffende persoonsgegevens, het recht op rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking.
 15. De klant heeft het recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die plaatsvond op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan.
 16. Persoonlijke gegevens worden bewaard voor de periode die nodig is om transacties in de Winkel te voltooien en klachten te behandelen en worden verwerkt voor de periode dat de Klant een account in de Winkel heeft, niet langer dan 3 jaar vanaf de liquidatie van het account in de Winkel. Als de Klant een transactie doet zonder een account aan te maken in de Winkel, dan worden de gegevens verwerkt voor een periode van 3 jaar vanaf de datum van de transactie. In het geval van verwerking van persoonsgegevens voor wettelijk gerechtvaardigde doeleinden van de verkoper, worden de gegevens opgeslagen voor de duur van hun uitvoering en op basis van toestemming van de klant – de gegevens worden opgeslagen totdat de toestemming wordt ingetrokken.
 17. De klant heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de voorzitter van de Dienst voor de bescherming van persoonsgegevens wanneer hij van mening is dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens in strijd is met de wet.
 18. De persoonsgegevens van de Klant zullen worden verwerkt in de vorm van analytische, verkoop- en marketingprofilering om de door de Verkoper aangestuurde materialen aan te passen aan de behoeften en interesses van de Klant en om metingen uit te voeren die de Verkoper in staat stellen de dienstverlening door hem.
 19. De beheerder selecteert zorgvuldig de entiteiten waarmee hij samenwerkt of van wiens diensten hij gebruik maakt bij de verwerking van persoonsgegevens, waarbij wordt gestreefd naar een maximale gegevensbescherming.
 20. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan verwerkingsentiteiten die samenwerken met https://lamita-organic.com/ (bijvoorbeeld een koeriersbedrijf dat de gekochte producten bezorgt, een IT-dienstverlener, een incassobureau, een postbedrijf, enz.). De gegevens worden niet doorgegeven aan ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte.
 21. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
 22. Alle rechten op de winkel, inclusief eigendomsrechten, intellectuele eigendomsrechten op de naam, het internetdomein, de website van de winkel, evenals patronen, formulieren, logo’s of foto’s die op de website van de winkel zijn geplaatst (met uitzondering van sommige logo’s en foto’s die in de winkel worden gepresenteerd). Store, waarvan de auteursrechten toebehoren aan derden) behoren toe aan de Verkoper.
 23. De door Verkoper ter beschikking gestelde producten, die in de Winkel verkrijgbaar zijn, behoren tot het intellectueel eigendom van Verkoper, zijn een werk in de zin van de Wet op het Auteurs- en Naburige recht en zijn onderworpen aan wettelijke bescherming.
 24. Elk gebruik door wie dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verkoper, van een van de elementen waaruit de inhoud en inhoud van de website https://lamita-organic.com/ bestaat,  vormt een schending van het auteursrecht van de verkoper en resulteert in civielrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid.
 25. COOKIESBELEID
 26. De website kan informatie verzamelen met betrekking tot het inloggen, d.w.z. IP-adres, browsertype, taal, toegangsuren en het adres van de website van waaruit de gebruiker werd omgeleid (zogenaamde cookies).
 27. Cookies zijn IT-gegevens die worden opgeslagen in de vorm van tekst- en numerieke bestanden die op de eindapparaten van internetgebruikers worden geplaatst. Zo’n eindapparaat kan een mobiele telefoon, laptop of tablet zijn. Deze bestanden worden gebruikt en geplaatst wanneer de internetgebruiker verbinding maakt met een bepaalde website.
 28. De entiteit die cookies op het eindapparaat van de Store-gebruiker plaatst en er toegang toe heeft, is de Store-operator.
 29. Cookies worden gebruikt om: de inhoud van de websites van de Winkel aan te passen aan de voorkeuren van de Gebruiker en het gebruik van websites te optimaliseren; deze bestanden maken het met name mogelijk om het apparaat van de winkelgebruiker te herkennen en de website correct weer te geven, aangepast aan zijn individuele behoeften, om statistieken te openen die helpen begrijpen hoe de winkelgebruikers websites gebruiken, waardoor hun structuur en inhoud kunnen worden verbeterd.
 30. De Store gebruikt twee basistypen cookies: “sessie” (sessiecookies) en “permanent” (permanente cookies). Sessiecookies zijn tijdelijke bestanden die op het eindapparaat van de Gebruiker worden opgeslagen totdat deze de website verlaat of de software (webbrowser) uitschakelt. “Permanente” cookies worden op het eindapparaat van de gebruiker opgeslagen voor de tijd die is opgegeven in de cookiebestandsparameters of totdat ze door de gebruiker worden verwijderd.
 31. De volgende soorten cookies worden gebruikt als onderdeel van de Store: o “noodzakelijke” cookies, die het gebruik mogelijk maken van diensten die beschikbaar zijn in de Store, bijv. het opsporen van misstanden op het gebied van authenticatie binnen de Store; o “prestatie”-cookies, waarmee informatie kan worden verzameld over het gebruik van de websites van de winkel; o “functionele” cookies, die het mogelijk maken om de door de Gebruiker geselecteerde instellingen te “onthouden” en de gebruikersinterface te personaliseren, bv. in termen van de geselecteerde taal of regio waar de Gebruiker vandaan komt, lettergrootte, uiterlijk van de website, enz.; o “reclame” cookies,
 32. In veel gevallen staat de software die wordt gebruikt voor het browsen op websites (webbrowser) standaard toe dat cookies worden opgeslagen op het eindapparaat van de Gebruiker. Winkel Gebruikers kunnen de cookie-instellingen op elk moment wijzigen. Deze instellingen kunnen met name worden gewijzigd om de automatische verwerking van cookies in de instellingen van de webbrowser te blokkeren of om te informeren over elke keer dat ze op het apparaat van de winkelgebruiker worden geplaatst. Gedetailleerde informatie over de mogelijkheden en manieren om met cookies om te gaan is beschikbaar in de instellingen van de software (webbrowser).
 33. De exploitant van de winkel informeert dat beperkingen op het gebruik van cookies van invloed kunnen zijn op sommige functionaliteiten die beschikbaar zijn op de websites van de winkel.
 34. Cookies die op het eindapparaat van de Store-gebruiker worden geplaatst, kunnen ook worden gebruikt door adverteerders en partners die samenwerken met de Store-exploitant.
 35. Meer informatie over cookies is beschikbaar op www.wszystkoociasteczkach.pl of in het gedeelte “Help” van het webbrowsermenu.
 36. SLOTBEPALINGEN
 37. De Verkoper heeft het recht om het Reglement te wijzigen om gewichtige redenen, in het bijzonder een wetswijziging. Bestellingen die voor uitvoering zijn aanvaard vóór de inwerkingtreding van de wijzigingen van het Reglement, worden uitgevoerd volgens de bestaande regels.
 38. De Verkoper behoudt zich het recht voor om aanbiedingen en promoties in te voeren en te annuleren en om de prijzen van producten in de Winkel te wijzigen, onverminderd de door de Koper verworven rechten, met inbegrip van met name de voorwaarden van contracten die vóór de wijziging zijn gesloten.
 39. De Verkoper is verplicht om wijzigingen in dit Reglement te melden:
 1. Alle gebruikers, via informatie op de startpagina van de online winkel en
 2. Gebruikers die een Account hebben, via e-mail naar het door hen opgegeven adres.
 3. Als de inhoud van de nieuwe voorschriften niet wordt geaccepteerd, heeft de koper het recht om de accountonderhoudsovereenkomst op elk moment te beëindigen door het account te verwijderen of een passende verklaring in welke vorm dan ook aan de verkoper in te dienen bij beëindiging van de accountonderhoudsovereenkomst.
 4. Beslechting van alle geschillen die ontstaan ​​tussen Magdalena Kobeluch, die zakelijke activiteiten uitvoert onder de naam Lamita Magdalena Kobeluch, ul. Jachtowa 13/8, 62–030 Luboń, NIP 7481492456 en de Klant die een consument is in de zin van art. 22 [1] van het Burgerlijk Wetboek, wordt voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in overeenstemming met de bepalingen van de relevante bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
 5. Beslechting van eventuele geschillen die ontstaan ​​tussen [de entiteit die de webwinkel beheert] en de Klant die geen consument is in de zin van art. 22 [1] van het Burgerlijk Wetboek van het Burgerlijk Wetboek, wordt voorgelegd aan de rechtbank die bevoegd is voor de maatschappelijke zetel van de entiteit die de online winkel beheert.
 6. In zaken die niet geregeld zijn, zijn de bepalingen van het toepasselijke recht, met inbegrip van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de consumentenrechten, van toepassing.
 7. KENNISGEVING VAN AUTEURSRECHT OP DE VERKOOPVOORWAARDEN
 8. De eigenaar van alle materiële auteursrechten op het model van deze Verkoopvoorwaarden is de Aannemer van het werk die deze winkel het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht heeft verleend om deze Verkoopvoorwaarden te gebruiken voor doeleinden die verband houden met zijn eigen commerciële activiteiten op de internetten. Het kopiëren en verspreiden van het model van dit Reglement van Verkoop zonder toestemming van de Aannemer van het werk is verboden en kan zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.

16.  OEKRAÏNE HELP 

 1. Voor elk verkocht product uit de Blossom-collectie doneren we PLN 10 om Oekraïne te helpen.
 2. We zullen betalingen doen op de bankrekening van de Poolse Humanitaire Actie.
 3. Betalingen worden elke 7 dagen afgerekend vanaf de start van de verkoop van de Blossom-collectie, d.w.z. 21 maart 2022.

Volg ons op Instagram

@lamita_organic

Newsletter

Schrijf je in en ontvang 10% korting.

  © 2023 lamita-organic.com. Alle rechten voorbehouden.

  Ontwerp en uitvoering: